تبلیغات
در30 سایت پایه های پنجم وششم - درس سوم فارسی (داستان من و شما)

درس سوم فارسی (داستان من و شما)

نویسنده :عرفان تابش
تاریخ:جمعه 7 آذر 1393-11:58 ق.ظ

درس سوم فارسی (داستان من و شما) 

 خود ارزیابی 


1- مقصود از(( آواهای دلنشین )) و ((نغمه های مهربانی )) چیست ؟ 

این آوا ها و نغمه ها لالایی ها ، ترانه ها و صحبت های کودکانه ای که پدر و مادر و دیگر کسانی که در پروش کودک سهیم هستند از ابتدا به زبان فارسی در گوش نوزاد می خوانند و اورا با این زبان پرورش می دهند وبزرگ می کنند . 

2- چرا زبان، موجودی زنده معرفی شده است ؟ 

چون هر زبانی فراز وفرود هایی دارد و در طول زمان می تواند بر سایر زبان ها تاثیر بگذارد یا تاثیر بپزیرد و تغییر و تحول داشته باشد . اگر اززبان حفظ و نگهداری نشود می تواند حتی به مرگ زبان بیانجامد . 

معنی شعر 

سخن 

با اینکه سخن به لطف آب است......................کم گفتن هر سخن،صواب است 

هر چند سخن به روانی و دلنشینی آب است،کم گفتن و به اندازه سخن گفتن کاری پسندیده و درست است. 

آب ارچــه همـــه زلال خـیزد..........................ازخوردن پر، ملال خیزد 

آب اگر چه زلال و شفاف و بدون عیب است، زیاد نوشیدن آن موجب دل آزردگی و ناراحتی می شود. 

کم گوی و گزیده گوی چون دُر.......................تا زاندک تو، جهان شود پُر 

کم سخن بگو و گزیده و حساب شده مانند مروارید که کمیاب ولی با ارزش است تا همین سخنان اندک امّا با ارزش تو در سراسر جهان انتشار یابد. 

لاف از سخن چو دُر توان زد........................آن خشت بود که پُر توان زد 

انسان می تواند از سخن و گفتار باارزش ،همچون مروارید لاف بزند و به آن ببالد و خشت و گل است که نیازمند فراوانی است. 

یـک دستـه گـل دمـاغ پـــرور .........................از خرمن صد گیاه بهتر 

یک دسته گل خوش بو وروح نواز، از انبوهی از گیاهان بدون بو یا بدبو بهتر است. ای زبان فارسی 

ای زبان فارسی ، ای دُرّ دریای دری .............. ای تو میراث نیاکان ای زبان مادری 

ای زبان فارسی ، ای مروارید دریای پارسی دری ای میراث پدران ما ای زبان مادری ما 

در تو پیدا فرّما ،فرهنگ ما ، آیین ما ............... از تو بر پا ، رایَتِ دانایی و دانشوری 

شکوه فرهنگ و آیین ما در تو آشکار شده است و پرچم دانایی و دانش پژوهی ما ایرانیان به وسیله ی تو برافراشته شده است . 

کابل و تهران و تبریز و بخارا و خجند .............جمله ، ملک توست تا بلخ و نیشابور و هری 

وسعت تصرف گویش تو از کابل و تهران و تبریز و بخاراوخجند تا بلخ و نیشابور و هرات است. 

جاودان زی ، ای زبان دانش و فرزانگی .............تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری 

تا زمانی که آفتاب از مشرق طلوع می کند تو جاودانه زندگی کن ای زبان دانش وخردمندی . 

فارسی را پاس می داریم زیرا گفته اند .............«قدر زر ، زرگر شناسد قدر گوهر ، گوهری» 

ما زبان فارسی را حفظ می کنیم چون همان طور که زرگر قدر زر را و جواهر شناس قدر جواهر را می داند ، ما هم قدر زبان فارسی را می دانیم . 

معنی واژه ها 

فراز= بلندی / فرود = پستی / اعتبار = در اینجا آبرو -ارزش / عظمت = بزرگی / شکوه = هیبت – فرّ / شوکت = شکوه - فرّ – عظمت / بی گمان =بدون شک / درک = فهم / دلاوری = شجاعت / دّر =مروارید / دری فارسی کهن / فرّ شکوه - زیبایی / آیین = مذهب – روش / رایَت پرچم – درفش جمله در اینجا به معنی همگی است / مُلک = سرزمین / زی = زندگی کن / فرزانگی خردمندی / گیتی = جهان / خاوری شرقی / پاس می داریم قدر می دانیم - ارزش می نهیم . 

بنویسیم 

فعالیت های درس 

1- کلمه های مترادفی را که در متن درس به کار رفته است ، پیدا کنید وبنویسید . 

مانند = مثل ........... عمر= زندگی ........... شور = شادابی .......... تلاش=کوشش ........... بزرگی= عظمت........شکوه=شوکت ........... پابرجا = استوار .......... قدرت = توان .......... کلمه = واژه .......... پیوستگی = اتحاد 

2- برای هر کلمه دو هم خانواده بنویسید

تلفظالفاظ = لفظ 
دقّتدقیق = دقایق 
مقصودقاصد = قصد 
عظمتمعظم = عظیم 

3-با توجه به متن درس جدول زیر را مانند نمونه کامل کنید

...........
کلمه ............. آن ............ ها ........... ات 
..........
ستاره..........ستارگان ...... ستاره ها ......------- 

...........نسل ...........-------........ نسل ها ........------- 
............
آن ...............آنان ......... آن ها ........------- 
...........
آوا ...........--------......... آوا ها ........------- 
..........
نغمه............--------......... نغمه ها ......------- 
.........
فرزند........... فرزندان.......فرزند ها .......-------- 
..........
تغییر ..........---------.......-----------.....تغییرات 
........
دوست........... دوستان ......دوست ها .......------- 
........
دشمن .......... دشمنان ...... دشمن ها ......-------- 


4- برای هر کلمه دو صفت مناسب بنویسید 

کلمه ........... صفت 1 .......... صفت 2 

فرزندان ....... کوشا ............. خردمند 


خط ........... زیبا ................ خوش 

نگاهبان ....... هوشیار ......... با دقت 


املاء 

1- در متن زیر ، کلمات مشخص شده را با حروف مناسب کامل و بازنویسی کنید

تلاش و کوشش شما فرزند مهر بان باعث سربلندی و عزّت من می شود . بزرگی و عظمت من و شما به این است که با هم ، کنار هم و نگهبان هم باشیم . تغییر و تحوّل ویژگی هر پدیده ی زنده است
چهره ی نوشتاری و خطّی من ، برای ایجاد دوستی و صمیمیت میان من و شما کمی بیشتر اهمیّت دارد


2-
برای هر یک از واژه های زیر دو هم خانواده بنویسید

کلمه ................ هم خانواده 1 ................ هم خانوداه 2 

ظاهر ................... ظهور ............................ مظاهر 

محبت .................. محب ........................... محبوب 


3- در بند نخست درس واژه هایی را که یک نقطه دارند بیابید و بنویسید . 

من - موجود - فرود - طولانی - خود - همان - با - نسل - بر - جاری- بوده ام - هم وطن 

نگارش 

1- چند کلمه ی مترادف از متن درس، انتخاب کنید و با استفاده از آن ها یک بند در باره ی زبان فارسی ، بنویسید. 

زبان فارسی ترکیبی از شکوه و شوکت تاریخ پر بار ایرانیان است .تاریخی که با عظمت و بزرگی ایرانیان گره خورده . زبانی که سرشار از آواهای دلنشین و نغمه های مهربانی است . ما باید با تلاش و کوشش شور وشادابی این زبان را تا همیشه تاریخ زنده نگهداریم. 


2- به عنوان یک ایرانی ، برای حفظ زبان فارسی چه وظایفی دارید ؟ درچند جمله بنویسید . 

به کار نبردن واژه های معادل زبان فارسی از سایر زبان ها
کاربرد صحیح واژه ها و عبارات و خارج نکردن واژه ها از شکل صحیح و ادبی آن ها ( عبارات را عامیانه به کار نبریم ) . 


3- با استفاده از (( که ، از ، ولی )) متن زیر را کامل کنید


یکی از پایه های زبان و فرهنگ ، واژگان آن زبان است که ما آن را قلب زبان می دانیمولی حفظ و نکو داشت کلمات زبان ملّی ، کمک به قدرت و عظمت زبان و فرهنگ ملّی آن است . 

کارگاه نویسندگی 

هر نوشته ای از چند جمله به هم پیوسته درست شده است . در هنگام نوشتن باید به ساده نویسی 
و کوتاهی جمله ها ، توجه کنیم


1-
نوشته ی زیر را به صورت ساده و کو تاه تر بنویسید

با مدادان ، خورشید از پشت افق ، یعنی آن جایی که در یا به آسمان می پیوندد ، پدیدار می شود 
و چهره ی زرّین خود را به جهانیان نشان می دهد. 

سپیده دم خورشید از مشرق طلوع می کند و نور خودرا به مردم می بخشد. 

2- متنی در یک بند بنویسید و کلمات متضاد (( فراز و فرود )) و (( شکست و پیروزی )) را در آن به کار ببرید . 

زندگی سر شار از فراز و فرود است انسان در طول زندگی با شکست ها وپیروزی های زیادی روبرو می شود که باید تمام آن ها را در قالب تجربه به دیگران هدیه کند. 

3- با توجه به نوشته ی سمت راست ، بخش های خالی سمت چپ جدول را کامل کنید

قبلا در باری زبان فارسی می دانستم که دارای سابقه ی طولانی و پرباری در میان سایر زبان هاست . 

اکنون یاد گرفتم که این میراث با ارزش را به شکل صحیح آن حفظ کنم و به آیندگان انتقال دهم . 

پس تلاش می کنم درباره ی زبان مادری ام مطالعات دقیق تری داشته باشم و در کاربرد صحیح واژگان کوشا باشم . 

زبان فارسی را دوست دارم چون این زبان بزرگانی دارد که باعث افتخار و سربلندی من در بین جهانیان است . 


4- ضرب المثل (( زبان سرخ ،سر سبز می دهد بر باد )) را در یک بند توضیح دهید

بدون فکر و اندیشه سخن گفتن می تواند برای انسان مشکلاتی را به وجود بیاورد .حتی می تواند جان انسان را به خطر بیاندازد .پس بهتر است پیش از سخن گفتن فکر کنیم و هر سخنی را در هر جایی نگوییم تا خودرا از آسیب حفظ کنیم .

 
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
✨ FATiMA ✨
دوشنبه 28 آبان 1397 05:56 ب.ظ
خیلی چرته اصلأ افتضضضضضضااااااااح
شنبه 26 آبان 1397 08:43 ب.ظ
خیلی عالیه
پنجشنبه 24 آبان 1397 05:11 ب.ظ
عالییییییی بود.
به تو چه
سه شنبه 22 آبان 1397 09:56 ب.ظ
خیلی خیلی چرته
سه شنبه 22 آبان 1397 02:47 ب.ظ
Fyddvdvdd
محمد جواد
جمعه 18 آبان 1397 11:06 ب.ظ
مسخره
فرناز
دوشنبه 14 آبان 1397 10:16 ب.ظ
اصلا به دردم نخورد خیلی عوض شده با امسال
به تو چه
دوشنبه 14 آبان 1397 04:20 ب.ظ
افتضاحهههههههههه اصلا کسشر
Helya
یکشنبه 13 آبان 1397 09:46 ب.ظ
دنیز
یکشنبه 13 آبان 1397 09:44 ب.ظ
اسرا
یکشنبه 13 آبان 1397 07:07 ب.ظ
مال امسال نیست
اسرا
یکشنبه 13 آبان 1397 07:05 ب.ظ
خیلی چرته اصلا به دردم نخورد
یکشنبه 13 آبان 1397 05:10 ب.ظ
خیلی مسخره بود
Ali Kamrany
یکشنبه 13 آبان 1397 08:55 ق.ظ
خیلی کسشر بود اصلا بدرد نمی خورد
پرنیان
شنبه 12 آبان 1397 08:05 ب.ظ
امممممممم راستش اصلا ماله امسال نیست:||
به تو چه
شنبه 12 آبان 1397 07:14 ب.ظ
جواباش مال امسال نیس
پگاه
سه شنبه 1 آبان 1397 05:24 ب.ظ
پگاه
سه شنبه 1 آبان 1397 05:22 ب.ظ
خیلی عالی بود ممنون
دنیا
یکشنبه 29 مهر 1397 10:56 ب.ظ
خیلی چرته
دنیا
یکشنبه 29 مهر 1397 10:55 ب.ظ
خیلی چرته
vardenafil 20mg
پنجشنبه 19 مهر 1397 01:24 ق.ظ

Kudos. Plenty of information!

cheap 20mg levitra buy levitra 20 mg levitra 20 mg vardenafil levitra 20 mg vardenafil buy 10 mg levitra levitra 20mg levitra 20 mg cheap 20mg levitra
buy cialis usa
سه شنبه 10 مهر 1397 01:16 ق.ظ

Beneficial content. With thanks.
we use it 50 mg cialis dose only best offers 100mg cialis cialis uk effetti del cialis tadalafil tablets side effects of cialis generic cialis in vietnam chinese cialis 50 mg cialis coupons cialis in sconto
Buy cialis online
شنبه 7 مهر 1397 11:15 ب.ظ

Wow lots of helpful information!
achat cialis en europe side effects of cialis acquisto online cialis can i take cialis and ecstasy cialis rezeptfrei how much does a cialis cost comprar cialis 10 espa241a sialis cialis cost can i take cialis and ecstasy
canadian pharmacy online 24
شنبه 31 شهریور 1397 02:35 ب.ظ

Kudos! I appreciate it!
canadian drugs canada medication cost candida viagra drugstore online canadian pharcharmy online24 canada medications information pharmacy canada plus Northwest Pharmacy canadian pharmacy no prescription online pharmacies in usa
viagraessale.com
سه شنبه 27 شهریور 1397 01:28 ب.ظ

Thank you! Awesome stuff.
we choice cialis uk order generic cialis online cialis manufacturer coupon venta de cialis canada we use it 50 mg cialis dose overnight cialis tadalafil cialis farmacias guadalajara prezzo di cialis in bulgaria cialis 5 mg effetti collateral cialis alternative
cialisvonline.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 01:10 ق.ظ

This is nicely put! !
cialis price in bangalore price cialis best generic cialis tadalafil cialis cipla best buy cialis arginine interactio prix cialis once a da cialis dose 30mg buy cialis online cheapest cialis dosage recommendations cialis generico online
Buy viagra
سه شنبه 13 شهریور 1397 02:36 ق.ظ

This is nicely said. !
buy viagra cheaply buy viagra walgreens online viagra buy where to buy viagra uk buying viagra uk where can i buy viagra over the counter viagra cheap no prescription buy viagra using paypal buy viagra 25mg viagra without presc uk
cialisvipsale.com
یکشنبه 11 شهریور 1397 11:45 ق.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis billig how does cialis work cipla cialis online buy cialis uk no prescription cialis generico lilly sialis try it no rx cialis cialis price thailand viagra vs cialis venta cialis en espaa
lanny
جمعه 15 تیر 1397 11:43 ب.ظ
Youг style is unique іn comparison tο other folks I'vе read stuff from.
Thanks for posting ԝhen уou've ɡot thе opportunity, Guess
I'll just biokmark this web site.
Creighton
شنبه 9 تیر 1397 06:03 ب.ظ
Aw, this was an exceptionally nice post. Ƭaking the tіme
ɑnd actual effort to produce ɑ good article… ƅut whаt can I say… I hesitate
a lⲟt aand ԁon't manage tо get neаrly anytһing done.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30